Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 ngày 01/06/2015
Album ảnh ngày 12/07/2015