Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 ngày 04/06/2015
Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 ngày 03/06/2015
Hình ảnh Erahouse cơ sở 1 ngày 01/06/2015
Album ảnh ngày 12/07/2015